De huisarts is er voor al uw vragen en problemen op het gebied van uw gezondheid. Hij kan u zelf behandelen of doorverwijzen naar een specialist.

Er zijn 5 huisartsen in de praktijk werkzaam:

 

Mevrouw M.M. Roganovic

Mevrouw W.A. Planten
Mevrouw M. GenÇ
De heer R. Scheffer 
De heer A. Seegers


Tijdens de schoolvakantie hanteren we een andere werkwijze. Omdat de artsen, praktijkondersteuners en assistentes beurtelings met vakantie gaan, moeten we ons beperken tot dringende zaken. Wij zijn beschikbaar voor medische spoed en gezondheidsklachten die om een behandeling op korte termijn vragen.

Wij vragen u vriendelijk om hiermee rekening te houden. Controle afspraken worden buiten deze periode gepland. 


 

 

Praktijk afspraken


Voor het maken van een afspraak verzoeken wij u te bellen tussen  08.00-10.00 uur.
Tussen 10.00 -10.30 is de praktijk alleen voor spoed bereikbaar i.v.m. overleg.
Tussen 10.30-11.30 bellen voor vragen of overleg waar geen afspraak voor nodig is.
Tussen 14.00-15.00 bellen voor uitslagen.
Tussen 15-00-16.00 is de praktijk/assistente telefonisch niet bereikbaar i.v.m. andere werkzaamheden.
Tussen 16.00-17.00 bereikbaar voor overleg wat niet kan wachten tot de volgende werkdag.
Het is nu ook mogelijk om een terugbel verzoek in te plannen met de doktersassistente, luister hiervoor het telefoonbandje volledig af.


Huisbezoek

Mocht u niet in staat zijn om op het spreekuur te komen, dan kan de huisarts ook naar u toekomen. U kunt tussen 08.00 en 10.00 uur een huisbezoek aanvragen. De visites worden meestal tussen de middag afgelegd. Omdat er in de praktijk betere onderzoek- en behandelingsmogelijkheden zijn is het, indien mogelijk, altijd beter om naar de praktijk te komen.


Spoed

Voor eerste hulp, zoals bij open wonden of ongevallen, verbrandingen, kunt u altijd direct terecht. Als u van te voren belt of laat bellen, houden wij rekening met uw komst.

De assistentes


Mirella, Serina, Anne, Mirthe en Nadia, zorgen voor een goede organisatie van de praktijk. De assistente heeft de opleiding voor doktersassistente gevolgd, waarbij zij geschoold is in triage, het geven van adviezen en het verrichten van medische handelingen. Zij heeft ook een beroepsgeheim.Voor het maken van een afspraak zal zij u enkele vragen stellen om vast te stellen welke actie ondernomen moet worden. De assistente verricht een aantal medische handelingen. U kunt met haar een afspraak maken voor: bloeddrukmeten, het maken van een ECG (hartfilmpje), injecties, oren uitspuiten, wratten aanstippen, EHBO en wondverzorging, zwangerschapstesten, urine onderzoek op blaasontsteking, allergie test (skinprik)

De praktijkondersteuners (POH) 

Marga is er speciaal voor mensen met Diabetes en Astma/COPD. Zij begeleidt, geeft advies en controleert u regelmatig. Ook kan zij wanneer de huisarts dit noodzakelijk acht, bij andere taken ingezet worden. De praktijkondersteuner is speciaal voor haar functie opgeleid en kan u zelfstandig zorg bieden. U kunt bij haar terecht voor: diabetes, astma / COPD, stoppen met roken, leefstijladviezen, en voorlichting omtrent allergieën.

Pauline en Femke zorgen voor het CVRM spreekuur, dit heeft als doel: het voorkomen van hart- en vaatziekten bij mensen met een verhoogd risico. Daarnaast doen zij de ouderenzorg binnen onze praktijk, bij deze functie ligt de focus op ondersteuning, begeleiding en de organisatie van zorg voor de oudere patiënt.


Desi POH GGZ, zij is op de dinsdagen en vrijdagochtend aanwezig.

Wat doet een POH GGZ binnen de huisartsenpraktijk?
Een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg (POH GGZ) biedt ondersteuning aan huisartsen bij de behandeling en begeleiding van patiënten met psychische klachten of problemen. De taken van een POH GGZ omvatten onder andere het voeren van intakegesprekken, het bieden van kortdurende behandelingen, het geven van psycho-educatie, het bieden van ondersteuning bij zelfmanagement en het doorverwijzen naar specialistische zorg indien nodig. Ze werken nauw samen met huisartsen om de geestelijke gezondheid van patiënten te ondersteunen en te verbeteren.

Ini POH GGZ voor kinderen en jongeren, zij is om de week op de maandagmiddag aanwezig op de praktijk.

Een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg Geestelijke Gezondheidszorg Jeugd (POH GGZ Jeugd) richt zich specifiek op de geestelijke gezondheidszorg van kinderen en jongeren binnen een huisartsenpraktijk. De taken van een POH GGZ Jeugd zijn vergelijkbaar met die van een POH GGZ voor volwassenen, maar zijn gericht op de specifieke behoeften en ontwikkelingsfasen van kinderen en adolescenten. Ze voeren bijvoorbeeld intakegesprekken, bieden kortdurende behandelingen, geven advies aan ouders en verzorgers, bieden ondersteuning bij problemen zoals angst, depressie, gedragsproblemen, en kunnen indien nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde jeugdzorg.

Reizigersvaccinaties

Gaat u binnenkort op vakantie, dan kunt u bij Marga terecht voor reizigersvaccinaties. Via www.reisprik.nl kunt u hiervoor met haar een afspraak maken.

Huisartsenpost/ Spoedpost

Buiten de openingstijden van de praktijk is de huisartsenpost bereikbaar voor spoedgevallen.
Spoedgevallen : medische hulp die niet tot de volgende werkdag kan wachten.

Per 01-02-2023 is het telefoonnummer gewijzigd.
Telefoonnummer 085 079 1112
www.huisartsenzorgoostachterhoek.nl

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.
Huisartsenpraktijk
In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).
De plichten van de huisartsenpraktijk
Huisartsenpraktijk Oost Gelre is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:
Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
Voor zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid, voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Oost Gelre hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Uw rechten als betrokkene
U heeft de volgende rechten:
Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan Huisartsenpraktijk Oost Gelre. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Toelichting op het aanvragen van uw gegevens
U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u de aanvraag zo nauwkeurig mogelijk doet. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk Oost Gelre is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Huisartsenpraktijk Oost Gelre hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).
Uitwisseling gegevens
Huisartsenpraktijk Oost Gelre deelt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.
Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.
Uw medisch dossier wordt ingescand en wordt digitaal verzonden via Zorgmail Transfer. Dit is een beveiligde omgeving voor huisartsen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier.
Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. Op onze website vindt u uitgebreid hoe om te gaan met een klacht ( www.ghc-oostgelre.nl onder “contact” klachtenformulier)


Uitwisseling medicatiegegevens

Het is van groot belang voor een goede zorgverlening dat uw medicatiegegevens bekend zijn bij de arts die u medicijnen voorschrijft, of bij de apotheker die u de medicijnen verstrekt. Om te voorkomen dat u de verkeerde, te veel, of gevaarlijke combinaties van medicijnen krijgt voorgeschreven, wisselt de huisartsenpraktijk digitaal medicatiegegevens uit met een aantal andere instellingen.
Onze huisartenpraktijk wisselt deze informatie onder meer uit met ziekenhuizen, andere apotheken en de huisartsenpost. Heeft u bezwaren of vragen over het uitwisselen van gegevens, of het inzien van uw dossier? De medewerkers zullen actief vragen of u deel wilt nemen aan het LSP, als u meer wilt weten kunt u dit vinden op de site: www.ikgeeftoestemming.nl, of een folder ophalen in de praktijk.
 

Formulieren en briefjes

De huisartsen worden geconfronteerd met een toename aan formulieren om in te vullen naast hun dagelijkse werkzaamheden. U moet hierbij denken aan briefjes voor verzekeringsmaatschappijen, belastingdienst, machtigingen en aanvragen voor informatie. Hier worden voortaan mogelijk kosten aan verbonden. U wordt hierover geinformeerd.